Rysunek 6

Rysunek architektoniczny 5
24 sierpnia 2017
rysunek architektoniczny 6
24 sierpnia 2017

Rysunek 6